This project constitutes a continuation and extension of project “Measures to optimize habitat conditions within the KSM Nowogród Bobrzański” which was carried out by another team in IV edition of QLA in 2016. After five years we want to study herpetofauna of the quarry in order to measure effectiveness of prior actions and possibly modify them. The analysis will allow carrying out evidence-based conservation actions to increase environment heterogeneity and provide good microhabitats for hibernating, basking, sheltering, mating, foraging and oviposition. This will be supplemented with photographic documentation and exhibition to promote the project, and with comprehensive biological education of local community and visitors of Natural Centre (pl. Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze) in Zielona Góra city.

October

With the advent of fall, activity of animals has significantly decreased.

Lesen Sie mehr
12Okt

Październik

Wraz z nastaniem jesieni, aktywność zwierząt wyraźnie się obniżyła.

Lesen Sie mehr
11Okt

September

In September we are continuing maintainenance of vegetation and faunistic observations.

Lesen Sie mehr
15Sep

Wrzesień

We wrześniu konytuujemy pielęgnację roślinności i obserwacje faunistyczne.

Lesen Sie mehr
14Sep

The Exhibition

Yesterday in the Nature Center in Zielona Góra there was an official opening of photographic exhibition about our project.

Lesen Sie mehr
27Aug

Wystawa

Dzisiaj w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze otwarto wystawę fotograficzną o naszym projekcie.

Lesen Sie mehr
26Aug

Reproductive Success of Sand Lizards

On the third of August we observed many hatchlings of Sand Lizards.

Lesen Sie mehr
23Aug

Sukces Rozrodczy Jaszczurek Zwinek

Trzeciego sierpnia odnotowano wiele dopiero co wyklutych jaszczurek zwinek.

Lesen Sie mehr
22Aug

Metamorphosis of water frogs

Currently in the quarry we can observe mass metamorphosis of edible, pool and marsh frogs.

Lesen Sie mehr
25Jul

Metamorfoza żab zielonych

W dużych ilościach obecnie przeobrażają się żaby jeziorkowe, wodne i śmieszki.

Lesen Sie mehr
24Jul

Metamorphosis of smooth newts

One more reproductive success in Nowogród Bobrzański quarry

Lesen Sie mehr
23Jul

Metamorfoza traszek zwyczajnych

Kolejny sukces rozrodczy na terenie kopalni KSM Nowogród Bobrzański

Lesen Sie mehr
22Jul

Observations and maintenance of habitats

We continue faunal survey and maintenance of habitats

Lesen Sie mehr
21Jul

Pielęgnacja siedlisk i obserwacje

Prowadzimy obserwacje przyrodnicze i pielęgnację siedlisk

Lesen Sie mehr
20Jul

Reproductive success of grass snakes

A sawdust pile as a nesting place for grass snakes has worked out!

Lesen Sie mehr
19Jul

Sukces rozrodczy zaskrońców

Kopiec dla zaskrońców zwyczajnych się sprawdził!

Lesen Sie mehr
17Jul

On-site meeting with the Jury

Last tuesday we met the Jury to present our project.

Lesen Sie mehr
16Jul

Spotkanie z Jury w żwirowni

W ubiegły wtorek spotkaliśmy się z Jury by opowiedzieć o naszym projekcie.

Lesen Sie mehr
15Jul

June - the month of biodiversity and abundance

June was a month of lush growth and flowering of vegetation as well as development and metamorphosis of larvae of some amphibian species.

Lesen Sie mehr
08Jul

Czerwiec – Miesiąc Różnorodności i Obfitości Przyrodniczej

Czerwiec - to okres bujnego wzrostu i kwitnienia roślinności oraz szybki rozwój i metamorfoza larw niektórych gatunków płazów.

Lesen Sie mehr
07Jul

A Slow Worm and happy Sand Lizards

On the 27th of May we observed animals near microhabitats that we had prepared for them.

Lesen Sie mehr
04Jun

Padalec zwyczajny i szczęśliwe jaszczurki zwinki.

27 maja obserwowaliśmy zwierzęta przebywające w otoczeniu mikrosiedlisk, które dla nich przygotowaliśmy.

Lesen Sie mehr
03Jun

Educating

Classes with kids from elementary school of Nowogród Bobrzański

Lesen Sie mehr
30Mai

Edukujemy

Zajęcia z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim

Lesen Sie mehr
29Mai

Mating season of Sand Lizards !

On the 19th of May we observed many Sand Lizards. They are now having breeding season.

Lesen Sie mehr
26Mai

Jaszczurki zwinki godują !

19 maja udało nam się zaobserwować wiele jaszczurek zwinek, które obecnie mają okres godowy.

Lesen Sie mehr
25Mai

The heyday of amphibian and reptile activity!

On the 19th of May we completed some tasks related to optimisation of microhabitats' quality for animals. Among others, we added sawdust to a heap for Grass Snakes, we tidied up stacks of branches and created heaps of stones - having Sand Lizards in mind.

Lesen Sie mehr
24Mai

Sezon aktywności płazów i gadów w pełni !

19 maja wykonywaliśmy różne prace związane z poprawą jakości mikrosiedlisk dla zwierząt, między innymi dosypaliśmy trociny w kopcach przeznaczonych dla zaskrońców zwyczajnych, uporządkowaliśmy gałęziowiska i utworzyliśmy sterty kamieni – głównie z myślą o jaszczurkach zwinkach.

Lesen Sie mehr
23Mai

Stone Heaps for Lizards

On the 14th of April 2 stone heaps for lizards have been built. We also managed to observe and document amazing animals.

Lesen Sie mehr
23Apr

Kamieniowiska

14 kwietnia stworzono dwa kamieniowiska dla jaszczurek zwinek. Udało nam się także zaobserwować i sfotografować wspaniałe zwierzaki.

Lesen Sie mehr
22Apr

Spawn!

On the 7th of April we committed further naturalistic observations.

Lesen Sie mehr
20Apr

Jest i skrzek!

7 kwietnia poczyniliśmy kolejne obserwacje faunistyczne.

Lesen Sie mehr
13Apr

We are building a pond!

On the 7th of April we built a small pond, cleaned littoral zone of the existing one and erected a heap of branches mixed with sawdust.

Lesen Sie mehr
12Apr

Kopiemy zbiornik!

7 kwietnia wykopaliśmy niewielkie oczko wodne, wyczyściliśmy strefę litoralną istniejącego stawu oraz stworzyliśmy kopiec z gałęzi i trocin.

Lesen Sie mehr
11Apr

Frogs and newts

On the 25th of March we have seen both often and rarely seen amphibians.

Lesen Sie mehr
06Apr

Żaby i traszki

25 marca zaobserwowalimy tak często, jak i rzadko spotykane płazy.

Lesen Sie mehr
04Apr

Sand lizards

During a survey on the 25th of March we observed sand lizards.

Lesen Sie mehr
03Apr

Jaszczurki zwinki

Podczas badań faunistycznych 25 marca zaobserwowaliśmy jaszczurki zwinki.

Lesen Sie mehr
02Apr

What lives here?

On the 25th of March we conducted a faunal survey and we uncovered a fragment of the site preparing it for pouring stones there.

Lesen Sie mehr
01Apr

Co tu żyje?

25 marca zrealizowaliśmy badania faunistyczne oraz odsłoniliśmy fragment terenu przygotowując go do wysypania tam kamieni

Lesen Sie mehr
31Mär

We keep on going!

On the 22nd of March habitat heterogenity was increased

Lesen Sie mehr
28Mär

Działamy dalej!

22 marca zwiększona została heterogenność środowiska objętego działaniami projektowymi

Lesen Sie mehr
27Mär

Revitalisation

On the 21st of March we tidied area near the amphibian pond in KSM Nowogród Bobrzański.

Lesen Sie mehr
24Mär

Rewitalizacja

21 marca uporządkowaliśmy teren wokół zbiornika przygotowanego do rozrodu płazów w KSM Nowogród Bobrzański.

Lesen Sie mehr
23Mär

The work has started!

On the 18th of March we visited the place for a survey and field work.

Lesen Sie mehr
22Mär

Prace ruszyły!

18 marca rozpoczęły się piersze prace

Lesen Sie mehr
19Mär